Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників

Перспективний план КПК педагогічних працівників на 2021-2026 роки

Перспективний план стажування педагогів

База даних по результатах короткотермінових КПК педагогічних працівників

Алгоритм дій щодо порядку визнання та обліку результатів

підвищення  кваліфікації педагогічних працівників

закладів професійної (професійно технічної) освіти 

(за редакцією Г.В.Тимощук - завідувачки лабораторії ППД та ІВД

НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області)


І. Визнання результатів підвищення кваліфікації 1. Проходження підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення  кваліфікації, що не мають ліцензії на підвищення кваліфікації або провадять  освітню діяльність не за акредитованою освітньою програмою, потребує  окремого визнання та підтвердження (згідно з п. 24 «Порядку підвищення кваліфікації  педагогічних та науково-педагогічних працівників» затвердженого ПКМ від 21.08.2019 №800). 2. Педагогічний працівник освітнього закладу упродовж одного місяця після  завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради клопотання про  визнання результатів підвищення кваліфікації (додаток 1) та копію документу  (документів) про проходження підвищення кваліфікації (п.25 Порядку). 3. Якщо упродовж місяця педагогічним працівником було отримано декілька документів про проходження підвищення кваліфікації, то для їх визнання можна  готувати одне клопотання, у якому слід вказати усі пройдені види підвищення  кваліфікації. 4. Клопотання упродовж місяця з дня його подання розглядається на засіданні  педагогічної ради ( аб.3. п.25 Порядку). 5. Здобуті компетентності під час ПК мають відповідати переліку трудових  функцій, посадовим обов’язкам педагогічного працівника, розробленим освітнім  закладом критеріям оцінювання, визнання результатів підвищення кваліфікацій (додаток 2). 6. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічної рада  заслуховує педагогічного працівника щодо якості виконання програми  підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання  суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору (аб.4. п.25 Порядку). 7. За результатами заслуховування педагогічного працівника педагогічна

рада приймає рішення про:- визнання результатів підвищення кваліфікації; - невизнання результатів підвищення кваліфікації. 8. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або  прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта  підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації (аб.5. п.25 Порядку).

9. Прийняті рішення щодо визнання (невизнання) результатів підвищення кваліфікації педагогів фіксуються у протоколі засідання педагогічної ради  окремо по кожному педагогічному працівнику та вносяться в електронну  реєстраційну базу «Підвищення кваліфікації працівників закладу»

(додаток 3)


10.Для кожного педагогічного працівника готується витяг з протоколу  засідання педагогічної ради про визнання результатів підвищення кваліфікації,  який скріплюється печаткою та підписується головою11. Оригінал витягу з протоколу зберігається у педагогічного працівника, а  його копія – в особовій справі.

ІІ. Облік результатів підвищення кваліфікації

1. Після проходження підвищення кваліфікації педагогічний працівник  повинен

внести інформацію в електронну реєстраційну базу «Підвищення  кваліфікації

працівників закладу», а також у власне професійне портфоліо. 

2. Педагогічні працівники можуть самостійно у будь-якій іншій довільній  формі обліковувати власні результати підвищення кваліфікації для визначення  загального обсягу, тематичного спрямування тощо. 

3. Щороку не пізніше 25 грудня педагогічні працівники повинні  поінформувати

директора закладу освіти або уповноважену ним особу про стан  проходження

ними підвищення кваліфікації згідно з річним планом підвищення  кваліфікації,

а також поза межами плану з обов’язковим додаванням копій  отриманих

документів про підвищення кваліфікації. Відповідна інформація  зберігається

в особовій справі працівника. 

4. На підставі отриманих копій документів про підвищення кваліфікації  здійснюється облік результатів підвищення кваліфікації педагогічних  працівників освітнього закладу для контролю виконання ними річного плану  підвищення кваліфікації та вимог щодо загального обсягу підвищення  кваліфікації впродовж 5 років (не може бути меншим ніж 150 годин)

5. Облік та систематизація документів про планування, проходження та  визнання результатів підвищення кваліфікації працівників освітнього закладу  (річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників, копії документів  про підвищення кваліфікації, клопотання, витяги з протоколів про визнання  результатів тощо) здійснюється також в окремій справі освітнього закладу. 

Примірний зразок 

 Голові педагогічної ради 

_____________________________________ 

________________________________________________________ 

 (повне найменування закладу освіти) 

________________________________________________________ 

 (прізвище, ініціали голови педагогічної ради)

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 (посада, П.І.Б. педагогічного працівника) 

КЛОПОТАННЯ 

про зарахування підвищення кваліфікації 

Прошу зарахувати підвищення кваліфікації здобутих компетентностей:  ________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

обсягом ________ годин або ________ кредитів ЄКТС. 

Додаток: копія документа про підвищення кваліфікації на ______арк. 

Дата _____________ ___________________________  ( підпис) ( П.І.Б. педагогічного працівника )Додаток 2 

Орієнтовні критерії оцінювання (зарахування), визнання результатів  підвищення кваліфікації працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти: 

- відповідність здобутої компетентності переліку трудових функцій,  посадовим обов’язкам педагогічного працівника закладу професійної  (професійно-технічної) освіти); 

- актуальність та ефективність компетентності; 

- практичне значення компетентності; 

- наукова новизна отриманих результатів навчання; 

- визнання суб’єкта підвищення кваліфікації офіційним провайдером 

освітніх послуг; 

- вчасність подання клопотання до педагогічної ради закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти для розгляду та визнання результатів підвищення 

кваліфікації(гідно з п.25 «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників» затвердженого ПКМ від 21.08.2019 №800 

працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації 

подає до педагогічної (вченої) ради закладу освіти клопотання про визнання 

результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення 

кваліфікації). 

Додаток 3 

Примірний зразок 

База даних підвищення кваліфікації працівників закладу

№ 

з/п

ПІБ 

Посада 

Суб’єкт  

підвищення  

кваліфікації

Статус  

суб’єкта ПК 

(ліцензований/не  ліцензований)

Форма  

навчання

Назва  

компетентності

Серія, номер сертифіката

Дата  

видачі  

сертифі 

ката

 

  

ь

н

ь

л

і

и

т

с

д

К

і

о

к

г

 

в

  

і

ь

т

ь

л

і

т

и

с

К

і

е

к

к


Онлайн-курси підвищення кваліфікації

Наука про навчання: Що має знати кожен педагог?

Години медіаграмотності

Платформа критичного мислення

Опановуємо змішане навчання

Про сучасні практики оцінювання

Змішане та дистанційне навчання


Немає коментарів:

Дописати коментар