Проєктна діяльність

   Ефективна діяльність закладу професійної освіти в ринкових умовах потребує реалізації нової моделі управління, яка базується на проєктному менеджменті організацій. Проєкти - це життєво необхідний внесок для майбутнього, і вони є ключовою складовою змін. Система професійної освіти потребує залучення фінансових інвестицій для стимулювання її розвитку та вдосконалення.

    Тому, педагогічний колектив ДПТНЗ "Красилівський професійний ліцей" має багаторічний досвід написання та реалізації різних проєктів.

   Найбільш результативними та ефективнішими проєктами нашого ліцею є:

    Назва проєкту: «Знайди себе»

Перелік партнерів: Міністерство у справах міжнародного розвитку Великобританії (DFID) в рамках Проекту «Сприяння реформі соціальних послуг в Україні» 

Мета проєкту: заміщення шкідливих звичок у підлітків шляхом виявлення лідерських якостей та формування почуття відповідальності, взаємодопомоги, взаємопідтримки, набуття навичок виходу з кризових ситуацій та вирішення конфліктів

Ефекти від реалізації:

1. Розроблено підтримуючу програму по зняттю залежності підлітків від шкідливих звичок шляхом заміщення даної потреби іншими видами діяльності, застосовуючи елементи екстремальної педагогіки;

2. Підготовлено лідерів з числа підлітків цільової групи, вироблено в них навички роботи в команді та почуття взаємодопомоги, взаємовиручки, взаємовитримки; 

3. Організовано та проведено заходи щодо зменшення негативного впливу оточуючого середовища на формування свідомості підлітка.

 Назва проєкту: «Успіх»

Перелік партнерів: Міністерство у справах міжнародного розвитку Великобританії (DFID) в рамках Проекту «Сприяння реформі соціальних послуг в Україні» 

Мета проєкту: організувати цілісну інформаційну систему з надання допомоги у працевлаштуванні та навчанні молоді, шляхом індивідуального підходу до кожного клієнта, відповідно до його потреб та можливостей.

Ефекти від реалізації:

1. Створений центр підтримки для неуспішних молодих людей у Красилівському районі;

2. Проінформовано 35 територіальних громад, які знаходяться на території Красилівського району;

3. Створено базу даних клієнтів, які потребують дану послугу;

4. Створено базу даних роботодавців;

5. Налагоджено зв’язки з навчальними закладами для задоволення потреб в професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації;

6. Покращені можливості та перспективи працевлаштування цільової групи клієнтів;

7. Залучені волонтери для інформаційної підтримки Центру.


              Назва проєкту: «Створення багатопрофільного регіонального  центру професійної освіти»

Перелік партнерів: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

Мета проєкту: вирішення проблеми зайнятості працездатного  населення регіону шляхом здобуття якісної освіти в умовах наближених до виробничих та забезпечення промислових підприємств регіону кваліфікованими кадрами.  

Ефекти від реалізації:

1. Створення моделі тісної взаємодії виробничих підприємств та навчальних закладів, а в подальшому і новітньої роботи системи професійної (професійно-технічної) освіти;

2. Можливість учасникам освітнього процесу оволодівати практичними навичками безпосередньо в умовах виробництва та закріпитися на робочому місці;

3. Участь мало захищених верств населення в соціальній адаптації та  реалізації принципу «освіта впродовж життя» для забезпечення рівних можливостей та  захисту;

4. Забезпечення підприємства регіону висококваліфікованими робітничими кадрами;

5. Зростання престижу робітничої професії - зупинить відтік молоді за кордон;

6. Вирішення проблеми зайнятості працездатного населення регіону .

     

Є проєкти, які написані і очікують практичної реалізації:

 Назва проєкту: «Створення  Центру професійної досконалості»

Перелік партнерів: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

Мета проєкту: створення Центру професійної досконалості, який спрямований на вирішення проблеми зайнятості працездатного  населення регіону шляхом здобуття якісної освіти  із застосуванням новітніх технологій навчання та забезпечення промислових підприємств регіону кваліфікованими кадрами.

Ефекти від реалізації:

     Згідно Концепції Нової Української школи  у рамках профільної освіти старшокласник зможе обирати спрямування навчання, одним з яких є  професійне, яке поряд зі здобуттям повної загальної середньої освіти забезпечує отримання першої професії (не обмежує можливість продовження освіти). Здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням буде здійснюватися в академічних ліцеях – як правило, в окремих закладах освіти. Для цього необхідно створити  мережу академічних ліцеїв на зразок мережі професійних ліцеїв.  Третій ступінь школи буде відокремленим від основної школи. Для Красилівського району, Центр стане опорним навчальним закладом для здобуття профільної середньої освіти.

  Забезпечення майстерень та лабораторій новим обладнанням дасть можливість навчальному закладу розширити перелік та обсяги платних послуг, які може надавати навчальний заклад згідно ПКМУ № 796 від 27.08. 2010 року, що дасть можливість збільшити надходження до спеціального фонду бюджету, та частково утримувати Центр. Реалізація даного проекту дасть можливість впровадити елементи дуальної системи навчання, оптимізувати терміни навчання за рахунок впровадження нових навчальних програм , орієнтованих на оволодіння компетенціями та окремими модулями.

    Реалізація даного проекту дасть можливість отримати якісну професійну освіту 500 учням – випускникам шкіл; підвищити кваліфікацію 250 особам з числа дорослого населення регіону. Мотивацією для професійного навчання, в першу чергу, стануть умови навчання та доступ до новітнього високотехнологічного обладнання.  Забезпечення належних умов проживання в гуртожитку та забезпеченість гарячим харчуванням дасть можливість доступу до отримання якісної професійної освіти не лише жителів Красилівщини, а  всім бажаючим з інших населених пунктів Хмельниччини. Підвищення якості й ефективності системи освіти, дозволить швидше адаптуватися до постійно- оновлюваних соціальних процесів, сприятиме забезпеченню потреб людей у навичках і компетентностях, відповідно вимог сучасності. 

    Робота Центру стане моделлю тісної взаємодії виробничих підприємств та навчальних закладів, а в подальшому і новітньої роботи системи професійної освіти.

  Навчання в Центрі дасть можливість учням оволодівати практичними навичками безпосередньо в умовах виробництва, таким чином вже під час навчання вони зможуть частково виробляти продукцію та надавати послуги, а в подальшому і закріпитися на виробництві.

   Центр відіграватиме важливу участь в соціальній адаптації ветеранів АТО, допомагаючи їм оволодівати мирними професіями, тим самим залишатися в родинному колі та мати можливість матеріально забезпечувати родину та власні потреби.

   Важливим соціальним аспектом в реалізації проекту буде   впровадження принципу «Освіта впродовж життя» для забезпечення рівних можливостей та захисту вразливих груп населення. Сучасне розуміння концепції освіти впродовж всього життя (lifelonglearning) полягає у тому, що така освіта поєднує будь-яке навчання протягом всього життя, може здійснюватися в різних умовах, за різними формами (формальною, неформальною, інформальною), рівнями та тривалістю. Проте, роль освіти у різні вікові періоди змінюється, перетворюючись із домінуючого виду діяльності для дітей та молоді, для дорослих – поєднуючись із роботою та відпочинком, для людей літнього віку – це можливість активно інтегруватись у соціум. Концепція навчання впродовж життя передбачає необхідність і можливість здобування  на кожному життєвому етапі тих блоків інформації, які необхідні людині для підтримки своєї активної життєдіяльності та самореалізаціїі.


 Назва проєкту: «Створення моделі інноваційного навчального закладу професійної освіти»

Перелік партнерів: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

Мета проєкту: створення освітнього середовища для забезпечення справедливої якісної освіти і заохочення до можливості навчання впродовж життя, підтримка та розвиток інтелектуального і творчого потенціалу працездатного населення через систему освіти та навчання впродовж життя.

Ефекти від реалізації:

1. Розробка «випереджувальних» освітніх програм, які відповідають запитам ринку праці, суспільства й світовим стандартам. 

2.   Впровадження модульної та компетентісної системи навчання.

3. Забезпечення матеріально-технічної бази.

4. Адаптація навчальних приміщень для виконання поставлених завдань.

5. Досягнення гендерної рівності та розширення прав і можливостей всіх жінок і дівчат при: здобутті освіти; професійній реалізації і самовдосконаленні впродовж життя. 

Назва проєкту: «Створення інформаційно-ресурсного центру професійної досконалості»

Перелік партнерів: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  

Мета проєкту: створення нового типу навчального закладу для підготовки робітничих кадрів для промислових підприємств машинобудування, галузі будівництва, сфери обслуговування.

Ефекти від реалізації:

1. Комфортні умови навчання та доступ до новітнього високотехнологічного обладнання.  

2. Забезпечення належних умов проживання в гуртожитку та забезпеченість гарячим харчуванням дасть можливість доступу до отримання якісної професійної освіти не лише жителів Красилівщини, а  всім бажаючим з інших населених пунктів Хмельниччини. 

3. Підвищення якості й ефективності системи освіти, дозволить швидше адаптуватися до постійно-оновлюваних соціальних процесів, сприятиме забезпеченню потреб людей у навичках і компетентностях, відповідно вимог сучасності. 

Немає коментарів:

Дописати коментар